Generelle betingelser

1. Priser
Priser i nærværende priskatalog er vejledende, excl. moms og evt. afgifter og forsendelse. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne, såfremt der sker prisændringer i ingredienser, arbejdslønninger, transportudgifter og valutakurser mm. Ved mindre mængde end hele paller, vil EUR paller blive faktureret med 60 DKK/stk., mens øvrig emballage er gratis. Oprettede kunder vil til enhver tid kunne se det aktuel priskatalog på www.brewolution.com

2. Ændring af ordre
Enhver ændring af ordrespecifikation eller leveringstid kan kun accepteres, hvis ordren ikke er sat i gang hos os eller vor leverandør, og accepten af annulleringen eller ændringen skal skriftligt bekræftes af os.

3. Levering
Aftales individuelt med hver kunde.

4. Leveringstidspunkt
Vi bestræber os på at opretholde lager af de i vor priskatalog nævnte produkter, således at afsendelse af ordrer sker indenfor 1-3 arbejdsdage fra ordremodtagelse. Ved ordrer på skaffevarer og hvor vi er -ordreproducerende oplyses ca. leveringstid ved ordremodtagelse. Vi er ikke forpligtede til at erstatte tab som følge af evt. overskredet leveringstid. Hvor vi ikke har mulighed for at levere en komplet ordre, udfærdiges en restordre. Restordren leveres så snart det er muligt eller med evt. næste ordre. Hvis køber ikke ønsker restordre, skal dette meddeles os skriftligt.

5. Forsinkelse
Såfremt vor leverance er forsinket, uden der foreligger force majeure, er køber kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsendelse er forsinket med 8 dage, og køber er kun berettiget til erstatning, såfremt der fra vor side foreligger grov uagtsomhed.

6. AftagepligtFor kundespecifikke varer disponerer vi råvarer baseret på købers leveranceprognose, og køber er således forpligtet til at aftage de disponerede råvarer og færdigvarer indenfor den aftalte tid.

7. Undersøgelsespligt, reklamation og returneringStraks efter levering er køber forpligtet til at undersøge leverancen og reklamere skriftligt, såfremt denne ikke er kontraktmæssig. Undlader køber at reklamere, bortfalder reklamationsretten. Modtager køber reklamationer over leverancen fra købers kunder/øvrige brugere, skal disse straks videresendes til os. Undlader køber at gøre dette, bortfalder ethvert krav over for Brewolution, ligesom køber i det indbyrdes forhold skal friholde Brewolution for evt. krav.
Varen er ikke solgt med returret. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Returvarer skal være i ubeskadiget stand og i original emballage. Køber betaler fragt for returnering

8. Ansvarsbegrænsning
Vi er kun ansvarlige for vore leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde. Vort ansvar er begrænset til fejl i egne leverancer. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance-, eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af vore leverancer. Købers evt. erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den af vore ydelser, der konkret knytter sig til de ansvarspådragende fejl i leverancen. Vi fraskriver os i videst muligt omfang ethvert produktansvar, som måtte kunne knyttes til vore leverancer. Hvis vi mødes med krav om erstatning for erhverstingskade fra købers kunder eller tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem Brewolution og køber forpligtet til at friholde os for ethvert sådant krav samt dække vore rimelige omkostninger til forsvar mod kravene

9. Betaling
Forud betaling i henhold til faktura.
Ved for sen betaling beregnes morarenter.
Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Brewolution, indtil købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.

11. Force majeure
Enhver omstændighed, som Brewolution ikke er herre over, såsom strejke og lockout, brand, maskinskade, manglende drivkraft, krig eller krigsligende tilstande, lovgivningsmæssige foranstaltninger, udeblivelser eller forsinkelser fra underleverandører, berettiger os til en udskydelse af leveringstiden og berettiger os til efter vort valg evt. at annullere ordren uden at vi kan pålægges erstatningsansvar. Materialer og varer som vi ved indtræden af begivenheder som ovenfor nævnt måtte ligge inde med, forbeholder vi os ret til at anvende til helt eller delvis opfyldelse af indeværende ordrer efter vort bedste skøn.

12. Værneting
Såfremt der er uenighed mellem køber og os har vi ret til at bestemme, om tvistspørgsmål af hvad art, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved voldgift eller domstol. For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i Viborg som værneting.

13. Fortrolighed
Priskataloget samt forretningsinformationer herunder priser, oplysninger og data er fortrolige og kun forbeholdt forhandlere samt bryggerier; de må ikke deles, videresendes eller viderebringes til privatpersoner eller 3. part.

Terms of trade