MANDARINA BAVARIA, Pellets T90

MANDARINA BAVARIA, Pellets T90

Product no.
213211.

Germany 8,5-10,5 % alpha T90.

Germany 8,5-10,5 % alpha T90.

Germany 8,5-10,5 % alpha T90.

More Information
Unit pcs.